EMA Sportin turvallisuussuunnitelma

 

Sisällysluettelo

EMA SPORTIN TOIMINTA

2 TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TAVOITE

TURVALLISUUSORGANISAATIO

4.TAPAHTUMAT JOISSA SUUNNITELMAA NOUDATETAAN

5 TAPAHTUMAPAIKKOJEN TURVALLISUUS

6 MAHDOLLISET UHAT

6.1 Häiriköinti ja kielletyt esineet

6.2 Tapaturmat ja sairaudet

6.3   Toiminta tapaturman tai sairauskohtauksen sattuessa

6.4 Tulipalo, vesivahingot

7 TURVALLISUUSJÄRJESTYS

8 TIEDOTTAMINEN (TURVALLISUUSASIAT)

9 YHTEYSTIEDOT

10 ENSIAPUTARVIKKEET

11 YLEISIÄ TURVALLISUUSSEIKKOJA

 

 

1. EMA SPORTIN TOIMINTA

EMA sport on yritys, joka edistää lasten harrastuksia kamppailulajit, muun muassa taekwondo, thainyrkkeily, karate ja vapaaottelu. Harrastustoiminta pyörii joka viikko ja lähes joka päivä monta tuntia. Leiritoiminta ja kisailut kuuluvat myös yrityksen toimintaan.

 

2. TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TAVOITE

Suunnitelman tavoitteet jakautuvat kahteen eri osaan. Suunnitelman päätavoite on häiriön tai onnettomuuden sattuessa mahdollisimman nopea ja tehokas toiminta, jonka avulla tilanteet voidaan turvallisesti ja hallitusti selvittää. Tämä suunnitelma antaa toimintaohjeita ei-toivottujen tilanteiden varalle. Ohjeiden avulla vaaratilanteiden hoito sekä niistä raportointi ja tiedottaminen selkiytyvät ja nopeutuvat.

 

3.TURVALLISUUSORGANISAATIO

Turvallisuusvastaavan vastuulla on turvallisuussuunnitelman ajan tasalla pitäminen. Turvallisuusvastaava huolehtii siitä että, kaikkiin yrityksen järjestämiin tapahtumiin on nimetty hänen itsensä poissa ollessa turvallisuudesta vastaava, ensiaputaitoinen henkilö ja että vastuussa oleva henkilö on perehtynyt turvallisuussuunnitelmaan sekä hänellä on se mukanaan tapahtumassa. Turvallisuusvastaava huolehtii että yrityksen tapahtumissa noudatetaan suunnitelmassa olevia ohjeita sekä raportoi ja tiedottaa mahdollisista vaaratilanteista.

Turvallisuusvastaava huolehtii myös siitä, että kaikki vakituiset harjoitusten ohjaajat tutustuvat turvallisuussuunnitelmaan.

 

4.TAPAHTUMAT JOISSA SUUNNITELMAA NOUDATETAAN

Tätä turvallisuussuunnitelmaa noudatetaan kaikissa yrityksen järjestämissä harjoituksissa ja tapahtumissa.

Yritys ei vastaa jäsentensä muuna aikana harjoittaman kokoontumistoiminnan turvallisuudesta. Yön yli kestävissä tapahtumissa kaikki alle 18-vuotiaat toimittavat tapahtuman vastaavalle järjestäjälle kirjallisen huoltajan luvan osallistumisesta. Mikäli alaikäinen ei toimita järjestäjälle huoltajan lupaa, huoltajaan otetaan välittömästi yhteyttä ja tarvittaessa osallistuja voidaan poistaa tapahtumasta. Yön yli tapahtumiin jääviltä otetaan nimet yöpyjien listaan ja samoin heidän vanhempiensa puhelinnumerot. Yön yli kestävistä tapahtumista on ilmoitettava pelastusviranomaisille.

Yritys ei vastaa tapahtumiin matkalla olevien turvallisuudesta vastaa kyseisen tilan omistaja tai muu vastaava taho. Yrityksen. turvallisuusvastaava tai muu tapahtuman turvallisuudesta vastaava henkilö varmistaa kyseiset tilat aina ennen tapahtuman alkua. Tarvittaessa tilojen omistajalle tai haltijalle on huomautettava ilmenneistä epäkohdista. Tarkistettavia kohteita ovat esim. alkusammutustarvikkeiden, ensiapulaukun ja varauloskäytävän olemassaolo.

 

5 TAPAHTUMAPAIKKOJEN TURVALLISUUS

Evakuointia vaativan tilanteen varalle tapahtumapaikalle tulee olla kohtaamispaikka. Kokoontumispaikka on sovittu alue, jonne kaikki kokoontuvat esimerkiksi tulipalon syttyessä. Näin varmistetaan kaikkien osallistujien turvallinen evakuointi vaarallisena pidetyltä alueelta. Sopiva kokoontumispaikka on selkeä ja mielellään avoin alue, kunhan alueen ja kokoontumispaikan välillä ei ole ylitettävää tietä. EMA sportin evakuointitilanteissa kokoontumispaikkana toimii EMA sporin parkkipaikka.

 

 

6 MAHDOLLISET UHAT

 

6.1 Häiriköinti ja kielletyt esineet

Häiriköinti voi olla tilanne jossa tapahtuman tai harjoituksen ulkopuolinen henkilö tulee häiritsemään tapahtumaa ilman, että vaaratilanne syntyy. Tällöin häiriköivät tahot pyritään poistamaan tapahtuma-alueelta rauhoittamalla ja puhumalla häiriköivälle henkilölle. Jos tämä ei auta, kutsutaan paikalle poliisi.

Yhdistyksen tapahtumat ovat päihteettömiä, jos niihin osallistuu lapsia. Aseita tai muita osallistujille vaarallisia välineitä ei saa tuoda mukanaan yhdistyksen tapahtumiin. Kamppailulajin luonteeseen kuuluvat aseet ovat sallittuja. Mikäli tapahtumaan osallistujan hallussa löydetään kiellettyjä tavaroita, toimenpiteet voivat olla seuraavanlaisia:

 • Kiellettyjen aineiden/tavaroiden ottaminen tapahtumasta vastaavan henkilön säilöön ja varoituksen antaminen
 • Kiellettyjen aineiden/tavaroiden ottaminen tapahtumasta vastaavan henkilön säilöön ja kyseisen henkilön lähettäminen kotiin.
 • Kiellettyjen aineiden/tavaroiden luovuttaminen viranomaisten haltuun ja asian jättäminen viranomaisten hoidettavaksi. Alaikäisen osalta on ennen poistamista ilmoitettava huoltajalle tapahtuneesta ja varmistettava, että osallistuja pääsee turvallisesti kotiin.

 

6.2 Tapaturmat ja sairaudet

Osallistujat voivat saada sairaskohtauksen ja tapaturmia voi sattua harjoitustilanteissa. Turvallisuudesta vastaava henkilö huolehtii siitä, että tapahtumassa on saatavilla asianmukaiset ensiapuvälineet, joilla pienet vammat voidaan hoitaa. Jos vammaa tai sairautta ei voida hoitaa saatavilla olevilla tarvikkeilla, tulee osallistuja toimittaa viipymättä lähimmälle terveysasemalla tai lääkäriin.

Tapahtumiin ja peruskursseille ilmoittautuessa osallistujilta tiedustellaan, onko heillä vakavia sairauksia tai muita tiloja, jotka voivat oirehtia fyysisen tai henkisen rasituksen seurauksena. Nämä tiedot tulee olla turvallisuudesta vastaavalla henkilöllä mukana seuran järjestämässä tapahtumassa ja tiedossa kaikilla peruskurssien ohjaajilla.

 

6.3   Toiminta tapaturman tai sairauskohtauksen sattuessa

 • Tee nopea tilannearvio
 • Mitä on tapahtunut
 • Varmista, ettei muille aiheudu vaaraa
 • Turvaa potilaan peruselintoiminnot eli hengitys ja verenkierto
 • Hälytä lisäapua numerosta 112 tai pyydä toista soittamaan samalla kun aloitta itse ensiavun
 • Kerro missä ja kuka olet
 • Kerro mitä on tapahtunut
 • Noudata puhelimessa saamiasi ohjeita
 • Älä sulje puhelinta ennen kuin saat luvan
 • Peruselintoimintojen varmistaminen
 • Jos potilas ei hengitä, aloita välittömästi peruselvytys
 • Jos potilas hengittää ja on tajuissaan, käynnistä pienten vammojen ensiapu
 • Aloita verenvuotojen tyrehdyttämisellä ja hengitysteiden toimivuuden varmistamisella
 • Jos olet vähäänkään epävarma, soita hätänumeroon tai huolehdi potilaan kuljetuksesta terveyskeskukseen tai sairaalaan
 • Pyydä apua paikalla olevilta ensiaputaitoisilta henkilöiltä

 

Ensiavun perusaatteet:

Pienen vamman sattuessa: Jos harjoitusryhmällä on apuohjaaja, hän hoitaa loukkaantuneen siirron salin laidalle (rekrytoi apua tarvittaessa) ja ensiavun kylmä-koho-kompressioperaatteen ja ensiavun perusteiden mukaisesti. Ohjaaja jää ohjaamaan harjoituksia ja rauhoittaa ryhmää tarpeen vaatiessa. Jos loukkaantunut tarvitsee lääkäri-/sairaalahoitoa ja tarvitsee saattajan, apuohjaaja lähtee saattamaan hänet perille asti tai varmistaa muuten, että loukkaantunut pääsee kulkuvälineeseen.

Jos harjoitusryhmällä ei ole apuohjaajaa, ohjaaja osoittaa avustustehtävän jollekin vanhimmista/luotettavimmista harjoittelijoista. Jos sellainen erikoistilanne sattuu, ettei kukaan muu voi lähteä saattamaan loukkaantunutta tai antamaan ensiapua kuin ohjaaja, ohjaaja siirtää treenivetovastuun vanhimmalle harjoittelijalle ja auttaa loukkaantunutta itse.

Vakavan loukkaantumisen sattuessa ohjaaja arvioi tilanteen ja suorittaa itse ensiavun. Apuohjaaja tai ohjaajan nimeämä harjoittelija soittaa ambulanssin paikalle ja rauhoittaa ryhmää.

Vakavan loukkaantumisen tai uuden turvallisuuspuutteen ilmitulon jälkeen käydään tapahtuma läpi koko ohjaajaryhmän ja seuran johdon kanssa ja ryhdytään toimenpiteisiin, jotta samankaltaiset tapaturmat voidaan jatkossa estää.

Kaikkia loukkaantuneita kehotetaan käymään lääkärissä ja pitämään harjoittelutaukoa lääkärin suosituksen mukaan. Etenkin lapsille tätä on täsmennettävä.

Seura suosittaa kaikille lajiharjoittelun kattavan tapaturmavakuutuksen hankkimista ja seuraa vakuutusten kattavuutta lisenssien kautta. vakuutuksen ottaminen on kuitenkin vapaaehtoista.

Lasten tapaturmissa otetaan aina yhteyttä huoltajaan ja selvitetään tilanne sekä seurataan harrastajan toipumista ja kannustetaan palaamaan harjoituksiin vamman parannuttua.

Etenkin lapsilla on kiinnitettävä huomiota siihen, että jokainen vamma huomataan ja hoidetaan asianmukaisesti, mutta reippaasti ja asiallisesti tähdäten siihen, että lapsi voi vielä jatkaa harjoituksia, jos vain mahdollista. Kaikkia lapsia rauhoitellaan eikä lietsota paniikkia.

 

 

6.4 Tulipalo, vesivahingot

Tapahtuman tai harjoitusten aikana voi syttyä tulipalo tai syntyä vesivahinko, joka vaarantaa osallistujien turvallisuuden tai voi vahingoittaa harjoituspaikkaa. Tapahtuman turvallisuudesta vastaavan henkilön tulee ennen tapahtuman alkua varmistaa hätäuloskäynti sekä tarkistaa alkusammutusvälineiden ja ensiaputarvikkeiden olemassaolo. Oman salin osalta kaikkien ohjaajien tulee olla tietoisia alkusammutusvälineiden, ensiaputarvikkeiden ja hätäuloskäyntien olemassaolosta ja sijainnista.

 

Toiminta tulipalon sattuessa

Pysy rauhallisena, yritä sammuttaa palo vaahtosammuttimella tai sammutuspeitteellä. Älä käytä vettä, mikäli palon lähteenä on esim. Öljy tai sähkölaite.

 

Mikäli et saa paloa heti sammutettua:

 • Poista kaikki henkilöt paloalueelta
 • Soita hätänumeroon 112
 • Mikäli ihmiset ovat saaneet palovammoja, anna heille asianmukaista ensiapua, pyydä apua ensiaputaitoisilta henkilöiltä
 • Sulje ovet ja ikkunat palon läheisyydestä, jotta tuli ei leviäisi
 • Varoita ympäristöä palosta
 • Opasta pelastuslaitos paikalle

 

6.5 Turvallisuusuhat

Turvallisuusuhalla tarkoitetaan vakavampaa häiriötä, jossa ihmisen fyysinen turvallisuus on uhattuna. Tällaisia uhkia voivat olla esimerkiksi vakava häiriköinti, tulipalot (ks. yllä), kaasu – ja myrkkyvaaratilanteet ja pommiuhka.

Turvallisuusuhan sattuessa varmista aina ensin ihmisten turvallisuus, tarvittaessa evakuoi ihmiset kokoontumispaikoille. Kun ihmiset ovat turvassa, hälytä apua ja pyri poistamaan, mikäli mahdollista, uhkantekijä ja minimoimaan mahdollinen vahinko.

Toiminta turvallisuusuhan sattuessa

 

Tee nopea tilannearvio:

 • Mitä on tapahtumassa, ketkä ovat vaarassa
 • Tarkista loukkaantuneet
 • Hälytä apua numerosta 112
 • Käynnistä tarvittaessa evakuointi
 • Pyri rauhoittamaan tilannetta, ohjaa lisäapu paikalle.

 

7 TURVALLISUUSJÄRJESTYS

Mikäli yrityksen järjestämän tapahtuman aikana sattuu tilanne, jossa joudutaan käyttämään turvallisuussuunnitelmaa, on yrityksessä sovittu seuraavasta hoito- ja toimintajärjestyksestä:

 • Ensin varmistetaan aina ihmisten turvallisuus
 • Seuraavaksi varmistetaan tapahtumapaikan ja lähiympäristön turvallisuus

 

8 TIEDOTTAMINEN (TURVALLISUUSASIAT)

Vastuu turvallisuuteen liittyvien asioiden tiedottamisesta on turvallisuusvastaavalla, viestintävastaavalla tai tapahtumasta vastaavalla henkilöllä aina erillisen sopimuksen mukaan.

Tilanne, jossa on jouduttu käyttämään turvallisuussuunnitelmaa, vaatii aina tiedottamista. Seuraavassa on listattu ne tahot, joille tulee ilmoittaa tapahtuneesta.

 

Tilanteesta ilmoitetaan aina turvallisuusvastaavalle

Uhkien sattuessa asiasta ilmoitetaan jälkikäteen myös omistajalle

Mahdollisesti loukkaantuneen alaikäisen vanhemmalle / huoltajalle, esim. tulipalon sattuessa kaikkien alaikäisten vanhemmille / huoltajille

Tilojen turvallisuuspuutteista ilmoitetaan salin huoltovastaavalle / tilan omistajalle ja tarvittaessa viranomaisille.

 

9 YHTEYSTIEDOT

Tässä on lueteltu yhteistietoja, joita saatetaan tarvita tähän suunnitelmaan turvautuessa:

 • Yleinen hätänumero puh 112 (poliisi, ambulanssi, pelastuslaitos, palokunta)
 • Myrkytyskeskus puh. (09) 471 977 tai (09) 4711
 • Päijät-Hämeen keskussairaala puh. (03) 819 11

 

10 ENSIAPUTARVIKKEET

Yrityksen ensiaputarvikkeet löytyvät tatamin vierestä olevasta kaapista. Ensiapulaukun sisällön päivityksestä vastaa salin huoltovastaava, joka tarkistaa laukun sisällön säännöllisin väliajoin. Jos laukun käyttäjä huomaa laukun sisällössä puutteita, on niistä viestitettävä salin huoltovastaavalle välittömästi.

Huomioitava kylmäpussien ja mahdollisten muiden välineiden vanhenemispäivämäärät ja että vanhentuneet välineet hävitetään asianmukaisesti ja korvataan uusilla.

Ensiapuvälineiden minimivaatimus

 • Haavasidettä
 • Sidetaitoksia
 • Joustosidettä
 • Kolmiliina
 • Haavapyyheitä / desinfiointiainetta
 • Laastaria
 • Ihoteippiä
 • Suojakäsineitä
 • Elvytyssuojia
 • Hätäensiapuohjeet
 • Urheiluteippiä
 • Sakset
 • Kynsileikkuri
 • Kylmäpusseja, kertakäyttöisiä
 • Kylmäpusseja, uudelleenkäytettäviä
 • Kylmäsuihkeet kisakäyttöön

 

11 YLEISIÄ TURVALLISUUSSEIKKOJA

 • Kaikki korut ja lävistyskoristeet on poistettava ennen harjoitusalueelle tuloa. Jos niitä ei voida poistaa, pitää ne teipata tai muutoin peittää siten, että niistä ei aiheudu vaaraa kanssaharjoittelijoille.
 • Sormen – ja varpaankynnet pidetään lyhyinä
 • Jalat ja kädet pestään ennen harjoitusta
 • Mahdollinen verenvuoto tulee tyrehdyttää välittömästi ja vuotava kohta peittää.
 • Verijäljet on siivottava välittömästi käyttäen antiseptistä liuosta.
 • Sparraamista tai vastaavaa kamppailua sisältävissä harjoituksissa myös pinnit ja muut metallit tai muita kovia aineita sisältävät hiusvarusteet on poistettava
 • Otteluharjoitteissa käytetään aina asianmukaisia henkilökohtaisia suojia
 • Leireillä ja matkoilla leirivastaava selvittää ryhmänsä terveydelliset erikoistarpeet ja erityisruokavaliot ja välittää tarvittaessa tiedon eteenpäin ruokahuollosta vastaavalle taholle.
 • Ohjaajien tulee huomioida perusturvallisuus jokaisissa harjoituksissa, korostaen turvallisuutta lapsille. Esimerkiksi peliseinää vastaan liikkuvissa harjoitteissa tulee huomioida liikkeen pysäyttämismatka ennen seinää.
 • Ohjaajien tulee olla tietoisia turvallisista harjoitusmetodeista ja opettaa vaikeita tai vaarallisempia tekniikoita progressiivisesti edeten.
 • Uhkaavasti tai holtittomasti käyttäytyvä harjoittelija poistetaan harjoituksista ja hänen kanssaan keskustellaan käytöksestä ja harjoittelun jatkamismahdollisuuksista.
 • Infektiosairauden akuutissa vaiheessa ei saa harjoitella. Ohjaajien tulisi muistuttaa tästä sairasta harjoittelijaa
 • Kuntosalille lapsilla ei ole asiaa (alle 15-vuotiaat) ei edes vanhempien seurassa.